PRIVACY POLICY KANDIDATEN

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen CrossInternational gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle werknemers. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

 1. Wie contacteren in geval van vragen?

CrossInternational, met maatschappelijke zetel te Krijgslaan 175 te 9000 Gent en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0474 931 596  is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. CrossInternational verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

 

 1. Algemene principes

CrossInternational zal de basisprincipes uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) naleven om ervoor te zorgen dat alle gegevens:

 • Redelijk en rechtmatig verzameld worden
 • Redelijk en rechtmatig verwerkt worden
 • Verwerkt worden voor een wettig doel
 • Adequaat, relevant en niet overdreven zijn
 • Nauwkeurig en up-to-date gehouden worden
 • Niet langer bewaard dan nodig
 • Verwerkt worden in overeenstemming met de rechten van de betrokkene
 • Beveiligd en beschermd zijn op de juiste manier
 • Niet overgedragen worden aan niet-zakelijke gerelateerde derden en niet overgedragen worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte zonder de juiste toestemming van de betrokken partijen.

 

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze kandidaten voor onze klanten. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

 • Uw Curriculum vitae en alle gegevens die u op uw CV vermeldt,
 • Motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
 • Persoons en -contactinformatie informatie zoals: uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres;
 • Uw verwachtingen naar aanleiding van een toekomstige loopbaanwending
 • Uw loonspakketsverwachting in functie van een nieuwe job
 • De naam van referenties door u opgegeven
 • Uw sollicitaties via ons voor één van de vacaturers van onze klanten en verslag over het het verloop daarvan
 • Resultaten van assessments indien die bij ons afgelegd zijn

 

 1. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Uw loopbaaninformatie (cv, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens het eerste gesprek evenals evaluatieformulieren) wordt verzameld enerzijds met het oog op het doorlopen van het sollicitatietraject en als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang en op anderzijds het vinden van een nieuwe job die bijdraagt tot het uitbouwen van uw verdere loopbaan, en dit in functie van uw verwachtingen (zowel inhoudelijk als qua voorwaarden) en met als rechtsgrond het afsluiten van een arbeidsovereenkomst met één van onze klanten.

 

 1. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens van kandidaten worden tot 5 jaar na het laatste kwalitatieve contact bewaard. Na het verstrijken van de termijn zal u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven om gecontacteerd te worden m.b.t. beschikbare functies.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

 

 1. Wat zijn uw rechten?
 1. Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

 1. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 1. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 1. Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

 1. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 1. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

In bepaalde gevallen hebt u het recht u te verzetten tegen deze geautomatiseerde besluitvorming.

 1. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons (DPO@crossint.eu).

 1. Klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

 1. Doorgifte aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende gegevens:

 1. Uw functie en huidige werkgever – echter zonder verdere vermelding van identificeerbare gegevens- zullen aan klanten die ons opdracht hebben gegeven te zoeken naar geschikte kandidaten voor een functie waarvan wij een jobbeschrijving hebben ontvangen en waarvan wij oordelen dat u daarvoor in aanmerking komt.
 2. Uw volledige loopbaaninformatie wordt doorgegeven aan klanten die ons opdracht hebben gegeven te zoeken naar geschikte kandidaten voor een functie waarvan wij een jobbeschrijving hebben ontvangen en waarvan wij oordelen dat u daarvoor in aanmerking komt. Wij geven uw naam, contactgegevens, CV en het verslag van onze gesprekken enkel door na uw uitdrukkelijke toestemming.
 3. De resultaten van een assessment-oefening worden doorgegeven aan klanten die ons opdracht hebben gegegven, met uw instemming, om dergelijke eofening te organiseren. Wij geven deze resultaten enkel door mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

Uw vacaturedossier kan ook worden overgemaakt aan het auditkantoor voor het uitvoeren van een audit in het kader van het verkrijgen/behouden van het kwaliteitslabel van de beroepsfederatie.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

 

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

 1. Technische maatregelen
  • Gebruik van virusscans, firewalls, …
  • Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast
  • Geen onbeveiligde harde schijven
  • Toegangsbeveiliging tot gegevens
  • Toegangsbeveiliging tot de kantoren
  • Encryptie van gegevens
  • Geen onbeveiligde back-ups
 1. Organisatorische maatregelen
  • Welbepaalde personen hebben toegang
  • Procedure voor incidentenbeheer
  • Policy voor werknemers & medewerkers
  • Opleiding van werknemers & medewerkers
  • Vertrouwelijkheidsclausule